1. NIEDZIELA W ADWENCIE

wprowadzenie w temat święta i modlitwy

Hasło tygodnia:

Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski.Za 9,9

I - Mt 21,1-9*

1.A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, 2.mówiąc im: Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią; odwiążcie i przywiedźcie mi je. 3.A jeśliby wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. 4.A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, mówiącego: 5.Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. 6.Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus, 7.przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich. 8.A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. 9.A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!

komentarz
Jezus na oślęciu

II - Rz 13,8-12(13.14)*

8.Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. 9.Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. 10.Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość. 11.A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. 12.Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. 13.Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; 14.ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości.

komentarz | aplikacje kaznodziejskie

Graduale:

Z Syjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg. Bóg nasz przybywa i nie milczy. Alleluja! Ps 50,2.3a

III - Jr 23,5-8*

5.Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. 6.Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą. 7.Dlatego oto idą dni – mówi Pan – że już nie będą mówili: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, 8.lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi.

aplikacje kaznodziejskie

IV <- Obj 5,1-5(6-14)

1.I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. 2.Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? 3.I nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć. 4.I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. 5.A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci. 6.I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. 7.I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, 8.a gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy świętych. 9.I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, 10.i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. 11.A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; 12.i mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. 13.I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. 14.A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

V <- Łk 1,67-79

67.A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: 68.Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, 69.i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, 70.jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, 71.wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, 72.litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje 73.i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, 74.wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu 75.w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. 76.A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi jego, 77.aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, 78.przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, 79.by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju.

kazania i szkice

VI - Hbr 10,(19-22)23-25

19.Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni 20.drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, 21.oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, 22.wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą; 23.trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę; 24.i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, 25.nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.

Nowa droga
W drodze do wiecznej świątyni

Psalm tygodnia

Ps 24

1.Psalm Dawidowy
Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia,
Świat i ci, którzy na nim mieszkają.

2.On bowiem założył ją na morzach
I utwierdził ją na rzekach.

3.Któż może wstąpić na górę Pana?
I kto stanie na jego świętym miejscu?

4.Kto ma czyste dłonie i niewinne serce,
Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,

5.Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana
I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego.

6.Takie jest pokolenie tych, co go szukają,
Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba.

7.Podnieście, bramy, wierzchy wasze,
I podnieście się, bramy prastare,
Aby wszedł Król chwały!

8.Któż jest tym Królem chwały?
Pan silny i potężny,
Pan potężny w boju.

9.Podnieście, bramy, wierzchy wasze
I podnieście się, bramy prastare,
Aby wszedł Król chwały!

10.Któż jest tym Królem chwały?
Pan Zastępów! On jest Królem chwały!

powrót