2. NIEDZIELA W ADWENCIE

wprowadzenie w temat święta i modlitwy

Hasło tygodnia:

Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Łk 21,28

I – Łk 21,25-33*

25.I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. 26.Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. 27.I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. 28.A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. 29.I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa; 30.gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. 31.Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. 32.Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. 33.Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

komentarz
Czuwajcie więc...

II – Jk 5,7.8*

7.Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. 8.Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie.

komentarz

Graduale:

Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądzić świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności. Alleluja! Ps 96,13b

III – Mt 24,1-14

1.A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. 2.A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. 3.A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? 4.A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. 5.Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. 6.Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. 7.Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. 8.Ale to wszystko dopiero początek boleści. 9.Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. 10.I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. 11.I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. 12.A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. 13.A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 14.I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

aplikacje kaznodziejskie

IV – Iz 63,15.16(17-19a)19b 64,1-3

15.Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku! Gdzież jest twoja żarliwość i twoja moc? Nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia? Nie stój na uboczu! 16.Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje! Ty, Pa-nie, jesteś naszym ojcem i naszym Odkupicielem. To jest twoje imię od wieków. 17.Dlaczego dopuściłeś Panie, że zboczyliśmy z twoich dróg, a nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed tobą? Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na twoje sługi, na plemiona, które są twoją własnością! 18.Dlaczego bezbożni wkroczyli do twojej świętości, nasi nieprzyjaciele podeptali twoją świątynię? 19.Staliśmy się podobni do tych, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś i którzy nie są nazywani twoim imieniem. 1.Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry – 2.jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione twoje imię twoim nieprzyjaciołom, tak że narody będą drżeć przed tobą, 3.gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy!

komentarz aplikacje kaznodziejskie

V – Iz 35,3-10*

3.Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! 4.Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam On przychodzi i wybawi was! 5.Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. 6.Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. 7.Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. 8.I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. 9.Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. 10.I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną.

kazania i szkice

VI – Obj 3,7-13

7.A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. 8.Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. 9.Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. 10.Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. 11.Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. 12.Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. 13.Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Trzymaj, co masz

Psalm tygodnia

Ps 80,2-7.15-20

2. Pasterzu Izraela, słuchaj!
Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę,
Który zasiadasz na cherubach
Ukaż się w chwale!

3. Przed obliczem Efraima, Beniamina i Manassesa
Zbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą!

4. Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje,
A będziemy zbawieni!

5. Panie, Boże Zastępów, dopókiż gniewać się będziesz,
Pomimo modlitwy ludu swojego?

6. Karmisz nas płaczem jak chlebem
I poisz nas łzami nad miarę.

7. Uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszych
I szydzą z nas nieprzyjaciele nasi.

15. Boże Zastępów, spraw nam odnowę!
Spójrz z nieba i patrz,
I ujmij się za tą winoroślą

16. I szczepem, który zasadziła prawica twoja,
Latoroślą, którą sobie wyhodowałeś.

17. Spalili ją ogniem i porąbali;
Niech zginą od grozy oblicza twego!

18. Ręka twoja niech spocznie na mężu prawicy twojej,
Na synu człowieczym, któregoś sobie wychował.

19. My zaś nie odstąpimy już od ciebie.
Zachowaj nas przy życiu
A będziemy wzywali imienia twojego!

20. Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę,
Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni.

powrót