DZIEŃ STAREGO ROKU

wprowadzenie w temat święta i modlitwy

Hasło dnia:

Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się od-kupienie wasze. Łk 21,28

I – Łk 12,35-40*

35.Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. 36.Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela przyjdzie i zapuka. 37.Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy, będzie im usługi-wał. 38.Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni! 39.To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopu-ściłby do tego, by podkopano dom jego. 40.I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spo-dziewacie.

komentarz

II – Rz 8,31b-39*

31b. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? 32.On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? 33.Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. 34.Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. 35.Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 36.Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. 37.Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. 38.Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebie-skie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, 39.ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

komentarz | kazania

Graduale:

Pomoc nasza jest w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Alleluja! Ps 124,8

III – Iz 30,(8-14)15-17*

8.Teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze, i niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym. 9.Gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana, 10.którzy mówią do jasnowidzów: Nie miejsce widzeń! a do wieszczów: Nie wieszczcie nam prawdy! Mówcie nam raczej słowa przyjemne, wieszczcie rzeczy złudne! 11.Zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki dajcie nam spokój ze Świętym Izraelskim. 12.Dlatego tak mówi Święty Izraelski: Ponieważ pogardziliście tym słowem i ufacie gwałtowi i przewrotności, i polegacie na niej, 13.dlatego ta wina stanie się dla was jak rysa grożąca zawaleniem, występująca w wysokim murze, który nagle, w okamgnieniu się rozpada, 14.a z jego rozpadem jest tak, jak z rozbitym dzbanem glinianym, stłuczonym bezlitośnie, tak że wśród jego czerepów nie można znaleźć ani skorupki, aby nabrać ognia z ogniska lub zaczerpnąć wody z kałuży. 15.Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc; lecz wy nie chcieliście. 16.Mówiliście raczej: Nie! Na koniach umkniemy! Dlatego umykać będziecie. – Na wierzchowcach pojedziemy! Dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. 17.Tysiąc będzie uciekać przed groźbą jednego, przed groźbą pięciu będziecie uciekać, aż zostanie z was resztka jak maszt na szczycie góry i jak sztandar na wzgórzu.

aplikacje kaznodziejskie

IV – 2 Mż 13,20-22

20.I wyruszyli z Sukkot, i rozłożyli się obozem w Etam, na skraju pustyni. 21.A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. 22.Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień ani słup ognia w nocy.

aplikacje kaznodziejskie

V – J 8,31-36

31.Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie 32.I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. 33.Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? 34.Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. 35.A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. 36.Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

kazania i szkice

VI – Hbr 13,8-9b.

8.Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. 9b.Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską.

Umacniać serce łaską...

Psalm dnia

Ps 121

1. Oczy moje wznoszę ku górom:
Skąd nadejdzie mi pomoc?

2. Pomoc moja jest od Pana,
Który uczynił niebo i ziemię.

3. Niechaj nie da się potknąć twej nodze,
Niech nie drzemie stróż twój.

4. Oto nie drzemie
Ani nie zasypia stróż Izraela.

5. Pan stróżem twoim,
Pan cieniem twoim po prawicy twojej.

6. Słońce nie będzie cię razić za dnia
Ani księżyc w nocy.

7. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła,
Strzec będzie duszy twojej.

8. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego,
Teraz i na wieki.

powrót