2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

wprowadzenie w temat święta i modlitwy

Hasło tygodnia:

Ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. J 1,14b

I – Łk 2,41-52*

41.A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 42.I gdy miał dwanaście lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. 43.A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wie-dzieli jego rodzice, 44.a mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. 45.I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. 46.A po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego wpośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. 47.A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. 48.I ujrzawszy go, zdziwili się. I rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja bolejąc szukaliśmy ciebie. 49.I rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę? 50.Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. 51.I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. 52.Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.

komentarz

II – 1 J 5,11-13*

11.A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. 12.Kto ma syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. 13.To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.

aplikacje homiletyczne

Graduale:

Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością! Alleluja! Ps 100,1.2a

III – J 1,43-51

43.Następnego dnia chciał udać się do Galilei; i spotkał Filipa, i rzekł do niego: Pójdź za mną! 44.A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. 45.Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Moj-żesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. 46.Wtedy Natanael rzekł do niego: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Pójdź i zobacz! 47.A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. 48.Rzecze mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. 49.Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela. 50.A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. 51.Powiedział też do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

aplikacje homiletyczne

IV – Iz 61,1-3(4-9)10.11*

1.Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeń-com wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, 2.abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich za-smuconych, 3.abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty ża-łobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu. 4.I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. 5.I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarza-mi. 6.A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; z bo-gactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. 7.Za to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga i oplwanie były ich udziałem, dlatego odzie-dziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem, 8.bo Ja, Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słu-szną nagro-dę i zawrę z nimi wieczne przymierze. 9.Ich ród będzie znany wśród narodów, a ich potomstwo wśród ludów; wszyscy, którzy ich ujrzą, uznają ich za ród błogosławiony przez Pana. 10.Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w sza-ty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. 11.Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak Wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwa-łę wobec wszystkich narodów.

V – J 7,14-18

14.A gdy już minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. 15.I dziwili się Żydzi, i mówili: Skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył? 16.Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. 17.Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie. 18.Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały; ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości.

VI – Rz 16,25-27

25.A temu, który ma moc utwierdzić was według ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej, 26.ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga ob-wieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary – 27.Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chry-stusa. Amen.

Psalm tygodnia

Ps 138,2-5

2. Oddaję pokłon przybytkowi twemu świętemu
I wysławiam imię twoje
Za łaskę i za wierność twoją,
Bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje.

3. W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie,
Dodałeś mocy duszy mojej.

4. Wysławiać cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi,
Gdy usłyszą słowa ust twoich.

5. Będą opiewali drogi Pańskie,
Gdyż wielka jest chwała Pana.

powrót