ŚWIĘTO EPIFANII

wprowadzenie w temat święta i modlitwy

Hasło dnia:

Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. 1 J 2,8

I – Mt 2,1-12*

1.Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 2.Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. 3.Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. 4.I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić? 5.A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok: 6.I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz który paść będzie lud mój izraelski. 7.Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. 8.I posłał ich do Betlejem i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znaj-dziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. 9.Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazy-wała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. 10.A ujrzawszy gwia-zdę, niezmiernie się uradowali. 11. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Ma-rią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. 12.A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej.

komentarz

II – Ef 3,2.3a.5.6*

2.Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, 3a.że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, 5.która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom, 6.mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię.

aplikacje homiletyczne

Graduale:

Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie go, wszystkie lu-dy. Alleluja! Ps 117,1

III – J 1,15-18

15.Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. 16.A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. 17.Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. 18.Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.

aplikacje homiletyczne

IV – Kol 1,24-27

24.Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół. 25.Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, 26.tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego. 27.Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajem-nicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.

aplikacje homiletyczne

V – Iz 60,1-6*

1.Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. 2.Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. 3.I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą. 4.Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie, twoi synowie przychodzą z daleka, a twoje córki niesione są na rękach. 5.Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości, gdyż bo-gactwo morza przypłynie ku tobie, mienie narodów tobie przypadnie. 6.Gromady wielbłądów zaroją się, młode wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą z Sa-by; przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana.

aplikacje homiletyczne

VI – 2 Kor 4,3-6.

3.A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, 4.w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. 5.Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. 6.Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zaja-śniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym.

Rozświecił serca nasze...

Psalm dnia

Ps 72,1-3.10-13.19

1. Boże! Daj królowi prawa swoje
I sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu,

2. Aby sądził lud twój sprawiedliwie,
A ubogich twoich wedle prawa!

3. Niech góry przyniosą ludowi pokój,
A pagórki sprawiedliwość!

10. Królowie Tarszysz i wysp niech przynoszą dary;
Królowie Saby i Seby niech złożą daninę!

11. Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie,
Niech mu służą wszystkie narody!

12. Bo ocali biedaka, który woła o ratunek,
I ubogiego, który nie ma pomocy.

13. Zlituje się nad nędzarzem i biednym
I wybawi dusze biednych.

19. I niech będzie chwalebne imię jego błogosławione na wieki,
A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen.

powrót