5. NIEDZIELA PO EPIFANII

Hasło tygodnia:

Pan, ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. 1 Kor 4,5b

I – Mt 13,24-30*

24. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, któ-ry posiał dobre nasienie na swojej roli. 25.A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i od-szedł. 26.A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. 27.Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? 28.A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, aby-śmy poszli i wybrali go? 29.A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. 30.Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

II – 1 Kor 1,(4.5)6-9*

4.Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, 5.iżeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, 6.ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, 7.tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, 8.który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezu-sa Chrystusa. 9.Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Graduale:

Gotowe jest serce moje, Boże, gotowe jest serce moje, będę śpiewał i grał. Alleluja! Ps 57,8

III – Iz 40,12-25*

12.Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem od-mierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi? 13.Kto kieruje Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? 14.Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go pozna-nia i wskazał mu drogę rozumu? 15.Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi, oto wyspy wa-żą tyle, co ziarnko piasku. 16.Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całopalenie. 17.Wszystkie narody są niczym u niego, uważa je za pustą nicość. 18.Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? 19.Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łań-cuszki? 20.Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać, obiera sobie drzewo nie próchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika aby sporządził bałwana rytego, który się nie chwieje. 21.Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? 22.Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. 23.Książąt obraca wniwecz, sędziów ziemi unicestwia; 24.zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę. 25.Z kim więc mnie porównacie że mam mu być równy? – mówi Święty.

Psalm tygodnia

Ps 37,1-7a

1. Dawidowy.
Nie gniewaj się na niegodziwych
Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość.

2. Bo uschną szybko jak trawa
I zwiędną jak zielona murawa.

3. Zaufaj Panu i czyń dobrze,
Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność!

4. Rozkoszuj się Panem,
A da ci, czego życzy sobie serce twoje!

5. Powierz Panu drogę swoją,
Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.

6. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją,
A prawo twoje jak słońce w południe.

7a. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję.

powrót