INVOCAVIT

Hasło tygodnia:

Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabel-skie. 1 J 3,8

I – Mt 4,1-11*

1.Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. 2.A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął. 3.I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te ka-mienie stały się chlebem. 4.A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym sło-wem, które pochodzi z ust Bożych. 5.Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. 6.I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. 7.Jezus mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego. 8.Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. 9.I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. 10.Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. 11.Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.

komentarz
Walka z szatanem
Pokuszenie Pana naszego Jezusa Chrystusa

II – Hbr 4,14-16*

14.Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. 15.Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. 16.Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.

aplikacje kaznodziejskie

Graduale:

Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Amen. Ps 103,8

III – 1 Mż 3,1-19(20-24)*

1.A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do ko-biety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? 2.A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, 3.tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. 4.Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, 5.lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znają-cy dobro i zło. 6.A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. 7.Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zro-bili sobie przepaski. 8.A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 9.Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? 10.A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. 11.Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zaka-załem ci jeść? 12.Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i ja-dłem. 13.Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam. 14.Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkie-go bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! 15.I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potom-stwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. 16.Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz ro-dziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. 17.A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu cie-bie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! 18.Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. 19.W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. 20.I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. 21.I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich. 22.I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wycią-gnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! 23.Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. 24.I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.

aplikacje kaznodziejskie

IV – 2 Kor 6,1-10

1.A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowa-li; 2.mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci; oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. 3.Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, 4.ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, 5.w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, 6.w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, 7.w słowie prawdy, w mocy Bożej; przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, 8.przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę; jako zwodziciele, a jednak prawi, 9.jako nieznani, a jednak znani, jako umierający a oto żyjemy; jako karani, a jednak nie zabici, 10.jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający.

aplikacje kaznodziejskie

V – Łk 22,31-34

31.Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. 32.Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwier-dzaj braci swoich. 33.On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. 34.A On rzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz.

Czym jest pokuta?
Ale ja prosiłem za tobą...

VI – Jk 1,12-18

12.Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. 13.Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi. 14.Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; 15.potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. 16.Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. 17.Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. 18.Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.

Błogosławione wytrwanie

Psalm tygodnia

Ps 91,1-4.11.12

1. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego,
Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,

2. Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja,
Boże mój, któremu ufam.

3. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika
I od zgubnej zarazy.

4. Piórami swymi okryje cię.
I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie.
Wierność jego jest tarczą i puklerzem.

11. Albowiem aniołom swoim polecił,
Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

12. Na rękach nosić cię będą,
Byś nie uraził o kamień nogi swojej.

powrót