CANTATE

wprowadzenie w temat niedzieli i modlitwy

Hasło tygodnia:

Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. Ps 98,1

I – Mt 11,25-30*

25.W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 26.Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. 27.Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 28.Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. 29.Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30.Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.

komentarz

II – Kol 3,12-17*

12.Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, 13.nosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. 14.A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. 15.A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. 16.Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i na-pominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych; 17.i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.

komentarz

Graduale:

Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie! Opiewajcie chwałę jego imienia, śpiewajcie mu pieśń pochwalną! Alleluja! Ps 66,1.2

III – Mt 21,14-17(18-22)

14.I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a On ich uzdrowił. 15.Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna Synowi Dawidowemu, oburzyli się 16.i rzekli mu: Czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich: Tak jest; czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę? 17.I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. 18.A ra-no, wracając do miasta, łaknął. 19.I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego: Niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. 20.I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili: Jakże prędko uschło figowe drzewo! 21.A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, jeślibyście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: Wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. 22.I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.

aplikacje homiletyczne

IV – Dz 16,23-34

23.A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. 24.Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dy-by. 25.A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przy-słuchiwali się im. 26.Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i na-tychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. 27.A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. 28.Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. 29.Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa, 30.i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? 31.A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. 32.I głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. 33.Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. 34.I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga.

aplikacje homiletyczne

V – Iz 12,1-6*

1.I powiesz w owym dniu: Dziękuję ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. 2.Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim. 3.I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. 4.I będziecie mówić w owym dniu: Dziękujcie Panu, wzywajcie jego imienia, opowiadajcie wśród ludów jego sprawy, wspominajcie, że jego imię jest wspaniałe. 5.Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał, niech to będzie wiadome na całej ziemi. 6.Wykrzykuj i śpiewaj radośnie mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie Święty Izra-elski.

Wezwani do dziękczynienia...

VI – Obj 15,2-4

2.I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego; ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. 3.I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów; 4.któż by się nie bał ciebie, Panie i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rzą-dy twoje.

O eschatologicznym chórze uwielbienia Boga

Psalm tygodnia

Ps 98

1. Psalm.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił!
Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo.

2. Pan objawił zbawienie swoje,
Na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją.

3. Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela;
Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego.

4. Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie:
Weselcie się, cieszcie się i grajcie!

5. Grajcie Panu na cytrze
I głośno śpiewajcie!

6. Na trąbach i głośnych rogach,
Grajcie przed Królem, Panem!

7. Niech szumi morze i to, co je napełnia,
Świat i jego mieszkańcy!

8. Niech rzeki klaszczą w dłonie,
A góry niech się radują razem

9. Przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię!
Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności.

powrót