WNIEBOWSTĄPIENIE

Hasło tygodnia:

A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. J 12,32

I – Łk 24,(44-49)50-53*

44.Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. 45.Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. 46.I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać 47.i że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. 48.Wy jesteście świadkami tego. 49.A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. 50.I wywiódł ich aż do Betanii a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. 51.I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. 52.A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością. 53.I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga.

komentarz

II – Dz 1,3.4(5-7)8-11*

3.Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym. 4.A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; 5.Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. 6.Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? 7.Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, 8.ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. 9.I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. 10.I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich 11.i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.

Graduale:

Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! Alleluja! Ps 110,1

lub:

Prawica Pana podniesiona, prawica Pana odnosi zwycięstwo. Alleluja! Ps 118,16

III – 1 Krl 8,22-24.26-28*

22.Potem Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzniaizraelskiego, wyciągnął swoje dłonie ku niebu 23.i rzekł: Panie, Boże Izraelski! Nie ma ani na niebie w górze, ani na ziemi w dole takiego Boga jak Ty, który dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę wobec swoich sług, którzy chcą z całego serca być z tobą, 24.który dotrzymałeś swojemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, tego co, mu obiecałeś; swoimi ustami obiecałeś, a w swojej mocy spełniłeś, jak to jest dzisiaj. 26.Teraz więc, Boże Izraela, potwierdź, proszę, swoje obietnice, jakie wypowiedziałeś do swojego sługi Dawida, mojego ojca. 27.Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? 28.Wejrzyj na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie, Panie, Boże mój, wysłuchaj wołania i modlitwy, jaką twój sługa zanosi dziś do ciebie.

IV – Obj 1,4-8

4.Jan do siedmiu zborów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem, 5.i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, 6.i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. 7.Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i bę-dą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen. 8.Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

V – J 17,20-26

20.A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. 21.Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. 22.A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. 23.Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie po-słałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. 24.Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. 25.Ojcze sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś; 26.i objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich.

Aby byli gdzie Ja jestem...

VI – Ef 1,20b-23

20b.[Bóg] wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie 21.ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; 22.i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Ko-ścioła, 23.który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.

Psalm tygodnia

Ps 47,2-10

2. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie!
Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,

3. Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny,
Jest wielkim Królem całej ziemi!

4. Poddaje ludy pod moc naszą,
A narody pod stopy nasze.

5. Wybrał nam dziedzictwo nasze,
Chlubę Jakuba, którego miłuje.

6. Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków,
Pan przy odgłosie trąb.

7. Grajcie Bogu, grajcie,
Grajcie Królowi naszemu, grajcie!

8. Bóg bowiem jest Królem całej ziemi,
Śpiewajcie pieśń...

9. Bóg jest Królem nad narodami,
Bóg siedzi na swym tronie świętym.

10. Książęta ludów zebrali się,
Jako lud Boga Abrahama,
Gdyż do Boga należą możni ziemi,
On zaś jest wyniesiony bardzo.

powrót