5. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY

wprowadzenie w temat niedzieli i modlitwy

Hasło tygodnia:

Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Ef 2,8

I - Łk 5,1-11*

1.Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego, 2.ujrzał dwie łodzie, stojące u brzegu jeziora; ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. 3.A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu; i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. 4.A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. 5.A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci. 6.A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. 7.Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli, i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. 8.Widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. 9.Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. 10.Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. 11.A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim.

komentarz

II - 1 Kor 1,18-25*

18.Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 19.Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. 20.Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? 21.Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. 22.Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, 23.my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, 24.natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. 25.Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie.

refleksja kaznodziejska

Graduale:

Pan objawił zbawienie swoje, na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją. Alleluja! Ps 98,2

III - J 1,35-42

35.Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi 36.i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży. 37.A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. 38.A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? A oni od-powiedzieli mu: Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu) gdzie mieszkasz? 39.Rzekł im: Pójdźcie, a zobaczycie! Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u nie-go w tym dniu; a było to około dziesiątej godziny. 40 .Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. 41.Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza (to znaczy: Chrystusa). 42.I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazwany Kefas (to znaczy: Piotr).

aplikacje homiletyczne

IV - 1 Mż 12,1-4a*

1.I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. 2.A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. 3.I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. 4.Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot.

aplikacje homiletyczne

V - Łk 14,25-33

25.A szły z nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich: 26.Jeœli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiœci ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. 27.Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. 28.Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? 29.Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, 30. mówiąc: Ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokoń-czyć. 31.Albo, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysišcami wyrusza przeciwko niemu? 32.Jeœli zaœ nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki po-koju. 33.Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim.

Warunki drogi z Chrystusem

VI - 2 Tes 3,1-5

1.Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, 2.i abyœmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. 3.A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. 4.Co zaœ do was, to mamy ufnoœć w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić bę-dziecie. 5.Pan zaœ niech kieruje serca wasze ku miłoœci Bożej i ku cierpliwoœci Chrystusowej.

Aby Słowo Pańskie się krzewiło

Psalm tygodnia

Ps 73,14.23-26.28

14. Albowiem co dzień znoszę ciosy
I jestem smagany każdego rana.

23. Bo przecież jam zawsze z tobą;
Tyś ujął prawą rękę moją.

24. Prowadzisz mnie według rady swojej,
A potem przyjmiesz mnie do chwały.

25. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie?
I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania!

26. Chociaż ciało i serce moje zamiera,
To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki.

28. Lecz moim szczęściem być blisko Boga.
Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją,
Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich.

powrót