15. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Hasło tygodnia:

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. 1 P 5,7

I – Mt 6,25-34*

25.Powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? 26.Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? 27.A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? 28.A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. 29.A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. 30.Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? 31.Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? 32.Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33.Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. 34.Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

komentarz

II – 1 P 5,5c-11*

5c.Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. 6.Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. 7.Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. 8.Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. 9.Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. 10.A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. 11.Jego jest moc na wieki wieków. Amen!

aplikacje kaznodziejskie

Graduale:

Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! Ps 34,9

III – Łk 18,28-30

28.A Piotr rzekł: Oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za tobą. 29.On zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, 30.a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świe-cie przyszłym żywota wiecznego.

aplikacje kaznodziejskie

IV – Ga 5,25.26; 6,1-3.7-10

25.Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. 26.Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. 1.Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, po-prawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był ku-szony. 2.Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. 3.Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. 7.Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć bę-dzie. 8.Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. 9.A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znuże-nia. 10.Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.

aplikacje kaznodziejskie

V – Łk 17,5.6

5.I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary. 6.A Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was.

Najlepsza prośba i najświętsze staranie

VI – 1 Mż 2,4b-9(10-14)15*

4b.W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, 5.a jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę, 6.a tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby, 7.ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. 8.Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. 9.I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. 10.A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. 11.Nazwa pierwszej: Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złoto, 12.A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy. 13.Nazwa drugiej rzeki: Gichon. To ta, która opływa cały kraj Kusz. 14.A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat. 15.I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.

Na straży Bożego stworzenia
W ogrodzie Eden

Psalm tygodnia

Ps 127,1.2

l. Pieśń pielgrzymek. Salomonowa.
Jeśli Pan domu nie zbuduje,
Próżno trudzą się ci, którzy go budują.
Jeśli Pan nie strzeże miasta,
Daremnie czuwa stróż.

2. Daremnie wcześnie rano wstajecie,
I późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach:
Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego.

powrót