18. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Hasło tygodnia:

A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 1 J 4,21

I – Mk 12,28-34*

28.I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? 29.Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan je-den jest. 30.Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. 31.A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz. 32.I rzekł do niego uczony w Piśmie: Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego; 33.i że jego miłować z całego serca i z całej myśli, i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. 34.A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nikt nie śmiał go już więcej pytać.

komentarz

II – Rz 14,17-19*

17.Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. 18.Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. 19.Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu.

aplikacje kaznodziejskie

Graduale:

Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją, On też ob-wieszcza im przymierze swoje. Alleluja! Ps 25,14

III – Mk 10,17-27

17.A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? 18.A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. 19.Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. 20.A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. 21.Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. 22.A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majętności. 23.A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego! 24.A uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! 25.Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bo-żego. 26.A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? 27.Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest możliwe.

aplikacje kaznodziejskie

IV – Jk 2,1-13

1.Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystu-sa, naszego Pana chwały. 2.Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, 3.a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: Ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, 4.to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? 5.Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują? 6.Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do są-dów? 7.Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane? 8.Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliź-niego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. 9.Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez za-kon za przestępców. 10.Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszyst-kiego. 11.Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cu-dzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. 12.Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. 13.Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie gó-ruje nad sądem.

aplikacje kaznodziejskie

V – 2 Mż 20,1-17*

1.A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: 2.Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 3.Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. 4.Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. 5.Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, któ-rzy mnie nienawidzą, 6.A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 7.Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nad-używa imienia jego. 8.Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 9.Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, 10.Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. 11.Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. 12.Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. 13.Nie zabijaj. 14.Nie cudzołóż. 15.Nie kradnij. 16.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 17.Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Dekalog - wezwanie do wolności

VI – Ef 5,15-21

15.Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, 16.wykorzystując czas, gdyż dni są złe. 17.Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. 18.I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha, 19.rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, 20.dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 21.ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.

Psalm tygodnia

Ps 1

1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych
Ani nie stoi na drodze grzeszników,
Ani nie zasiada w gronie szyderców,

2. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana
I zakon jego rozważa dniem i nocą.

3. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód,
Wydające swój owoc we właściwym czasie,
Którego liść nie więdnie,
A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

4. Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa,
Którą wiatr roznosi.

5. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie
Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.

6. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych,
Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

powrót