21. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Hasło tygodnia:

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Rz 12,21

I – Mt 5,38-48*

38.Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. 39.A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 40.A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. 41.A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. 42.Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. 43.Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w niena-wiści nieprzyjaciela swego. 44.A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, 45.Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46.Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47.A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż, i poganie tego nie czynią? 48.Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.

Ku życiodajnej wolności

II – Ef 6,10-17*

10.W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. 11.Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. 12.Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchno-ściami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. 13.Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. 14.Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości 15.I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, 16.a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; 17.weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

aplikacje kaznodziejskie

Graduale:

Łaskę i prawo opiewać będę; Tobie, Panie, grać będę. Ps 101,1

III – Mt 10,34-39

34.Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. 35.Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. 36.Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. 37.Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. 38.I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. 39.Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je.

komentarz

IV – Jer 29,1.4-7.10-14*

1.To są słowa listu, który wysłał prorok Jeremiasz z Jeruzalemu do pozostałej starszyzny wy-gnańców, do kapłanów, proroków i do całego ludu, których Nebukadnesar uprowadził z Jeru-zalemu do Babilonu. 4. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu: 5.Budujcie domy i zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc! 6.Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki; wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. 7.A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! 10.Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. 11.Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. 12.Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. 13.A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, 14.objawię się wam – mówi Pan – odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem – mówi Pan – i sprowadzę was z po-wrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.

komentarz

V – J 15,9-12(13-17)

9.Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. 10.Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. 11.To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. 12.Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. 13.Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. 14.Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. 15.Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. 16.Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mo-im, dał wam. 17.To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

Świadectwo miłości

VI – 1 Kor 12,12-14.26.27

12.Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; 13.bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. 14.Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. 26.I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden czło-nek, radują się z nim wszystkie członki. 27.Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami.

Psalm tygodnia

Ps 19,10-15

10. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze,
Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe.

11. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze,
I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy.

12. Również twój sługa oświecił się nimi,
Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą.

13. Uchybienia – któż znać może?
Ukryte błędy odpuść mi!

14. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego,
Aby nie panowali nade mną!
Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu.

15. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich
I myśli serca mego u ciebie, Panie,
Opoko moja i odkupicielu mój!

powrót