23. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Hasło tygodnia:

Król królów, Pan panów, Jedyny, który ma nieśmiertelność, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. 1 Tm 6,15.16

I – Mt 22,15-22*

15.Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usidlić słowem. 16.I wysłali do niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej w prawdzie uczysz, i na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką. 17.Powiedz nam przeto: Jak ci się zdaje? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? 18. A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? 19.Pokażcie mi monetę podatkową; a oni przynieśli mu denar. 20.I rzecze im: Czyja to podobizna i czyj napis? 21.Powiadają: Cesarza. Wtedy mówi do nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzo-wi, a co Bożego, Bogu. 22.A gdy to usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili go i odeszli.

szkice kazań

II – Flp 3,17(18.19)20.21*

17.Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. 18.Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, po-stępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego; 19.końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. 20.Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, 21.Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.

Graduale:

Niech dziękują ci, Panie, wszystkie dzieła twoje, a wierni twoi niech ci błogosławią! Niech mówią o chwale królestwa twego i niech opiewają potęgę twoją. Alleluja! Ps 145,10.11

III – J 15,18-21

18.Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. 19.Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. 20.Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swe-go. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. 21.A to wszystko uczy-nią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał.

komentarz

IV – Rz 13,1-7

1.Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. 2.Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. 3.Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; 4.jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. 5.Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. 6.Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. 7.Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.

V – Mt 5,33-37

33.Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale do-trzymasz Panu przysiąg swoich. 34.A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, 35.ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wiel-kiego króla; 36.ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. 37.Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.

VI – 1 Mż 18,20.21.22b-33*

20.Potem rzekł Pan: Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. 21.Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie; muszę to wiedzieć! 22b.Abraham zaś stał nadal przed Panem, 23.a zbliżywszy się, Abraham rzekł: Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? 24.Może jest w tym mieście pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także ich zgładzisz i nie prze-baczysz miejscu temu przez wzgląd na pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy są w nim? 25.Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bez-bożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? 26.I rzekł Pan: Jeśli znajdę w mieście Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę ca-łemu miejscu ze względu na nich. 27.Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć je-stem prochem i popiołem. 28.Może zabraknie pięciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych pięciu? I rzekł: Nie zniszczę, jeżeli znajdę tam czterdziestu pięciu. 29.Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł: Może znajdzie się tam czterdziestu. I odpo-wiedział: Nie uczynię ze względu na tych czterdziestu. 30.I rzekł: Niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię: Może znajdzie się tam trzy-dziestu. I odpowiedział: Nie uczynię, jeśli znajdę tam trzydziestu. 31.I rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana: Może znajdzie się tam dwudziestu. I od-powiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu. 32.I rzekł: Niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę: Może znajdzie się tam dziesięciu. I odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dziesięciu. 33.I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swe-go.

Psalm tygodnia

Ps 33,13-22

13. Pan spogląda z nieba,
Widzi wszystkich ludzi.

14. Z miejsca, gdzie przebywa,
Patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi,

15. On, który ukształtował serce każdego z nich,
On, który uważa na wszystkie czyny ich.

16. Nie licznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo,
Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie.

17. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo,
A wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia.

18. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją,
Nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego,

19. Aby ocalić od śmierci dusze ich
I podczas głodu zachować przy życiu.

20. Dusza nasza oczekuje Pana,
On pomocą naszą i tarczą naszą.

21. W nim bowiem raduje się serce nasze,
Bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu.

22. Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie,
Ponieważ w tobie mamy nadzieję!

powrót