Tajemnica mądrości krzyża Chrystusowego


Motto:

Krzyż Chrystusowy nie utracił mocy”. (1 Kor 1,17)1. Krzyż zdemaskowaniem mądrości świata

18.Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 19.Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. 20.Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? 21.Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. 22.Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, 23.my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, 24.natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. 25.Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie.

1 Kor 1,18-25

 1. Zwiastowanie o krzyżu głupstwem w oczach świata

 2. Bezsilność mądrości świata w poznaniu Boga

 3. Krzyż głupstwem i zgorszeniem dla Greków i Żydów

 4. Krzyż mocą Bożą dla zbawionych

2. Krzyż znakiem powołania

26.Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, 27.ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne,. 28.i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, 29.aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. 30.Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, 31.Aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił.

1 Kor 1,26-31


 1. To, co wzgardzone wybrał Bóg, aby zawstydzić to co mocne

 2. To, co wielkie i mocne w oczach świata, Bóg unicestwił

 3. Chrystus ukrzyżowany naszą mądrością, sprawiedliwością, odkupieniem

3. Krzyż w apostolskiej posłudze

1.Ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. 2.Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. 3.I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, 4.a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, 5.aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

1 Kor 2,1-5

 1. Krzyż treścią i centrum zwiastowania chrześcijańskiego

 2. Krzyż w słabości ludzkiej mowy

 3. Zwiastowanie krzyża źródłem wiary4. Tajemnica krzyża zakryta i objawiona

6.My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną; 7.ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, 8.której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. 9.Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

1 Kor 2,6-9

 1. Krzyż w planie zbawienia

 2. Krzyż znakiem Bożego działania

 3. Chrystus rozpoznany w krzyżu

5. Duch w posłudze krzyża

10.Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. 11.Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. 12.A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. 13.Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. 14.Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. 15.Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. 16.Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.

1 Kor 2,10-16

 1. Odrzucenie krzyża przez ludzką mądrość

 2. Duch Boży daje poznanie darów Bożych w krzyżu

 3. Duch źródłem mocy zwiastowania krzyża

6. Zbawcza moc Ewangelii o krzyżu

1.A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, 2.i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. 3.Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism.

1 Kor 15,1-3

 1. Kazanie o krzyżu Ewangelią o Chrystusie, który umarł za grzechy nasze

 2. Ewangelia świadectwem o zbawieniu

 3. Ewangelia mocą zbawieniaks. Manfred Uglorz