Wcielony

(od Betlejem do Golgoty)

Tematy nabożeństw pasyjnych
1. Syn Boży i syn ludzki

30.I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31.I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. 32.Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida.

Łk 1,30-32

5.Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym. I rzekł im Piłat: Oto człowiek!

J 19,5

2. Poddany woli ludzi i Boga

1.I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. 2.Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. 3.Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. 4.Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, 5.Aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.

Łk 2, 1-5

42.Mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie.

Łk 22,42

3. Przyszedł do swoich a swoi Go nie przyjęli

7b. (…) nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Łk 2,7b

21.Lecz oni wołali głośno tymi słowy: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. 22.Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich: Cóż złego Ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. 23.Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania; a krzyki ich wzmagały się.

Łk 23,21-23

4. Poniżony w żłobie i na krzyży

7a.I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie.

Łk 2,7a

33.A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.

Łk 23,33

5. Zbawiciel w Betlejem i na Golgocie

10.I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, 11.Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.

Łk 2,10-11

34.A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.

Łk 23,34

6. W świadectwie Bożym i ludzkim

22.I zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica, i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

Łk 3,22

39.A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: Zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym.

Mk 15,39


ks. Manfred Uglorz